teambuilding สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพทีมงาน ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง Team Building

สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพทีมงาน ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม ทีมบิ้วดิ้ง Team Building คืออะไร ???

การสร้างทีมงาน หรือ Team building เป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ทำงานด้วยกัน เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทั้งตนเอง ของกลุ่มหรือของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยผ่านกิจกรรมหลายๆ ประเภท เพื่อใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในกลุ่มคน หรือสังคมที่อยู่ร่วมกัน หรือในที่ทำงาน) เพื่อมุ่งสู่จุดหมายหรือภารกิจเดียวกัน

รูปแบบของกิจกรรม Team Building ??

มีได้หลากหลายรูปแบบ ตามที่องค์กร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ เช่น
1. การทำกิจกรรม Team building Indoor เป็นการทำกิจกรรม ในห้องสัมมนาหรือห้องประชุม เป็นกิจกรรมเบาๆ เน้นความคิด ความสนุก การทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญฆาเฉพาะหน้า
2. การทำกิจกรรม Team building Outdoor เป็นการทำกิจกรรมในสถานที่กลางแจ้ง เป็นกิจกรรมหนัก เน้นความอดทน ความตื่นเต้น ความไว้วางใจ ความเข้าใจ อย่างเช่น การเข้าฐานกิจกรรม หรือการฝึกในค่ายทหาร
3. การทำกิจกรรม Team building Advanture เป็นการทำกิจกรรมตามภารกิจ ต่างๆ ที่เราได้กำหนด ร่วมกันทำจนบรรลุผลตามเป้าหมาย เช่นกิจกรรม Boat Rally , Car rally,Advanture Mission
4. การทำกิจกรรม Team building แบบอื่นๆ ที่หน่วยงานได้วาง เป้าหมายหรือ จุดประสงค์ โดยปรับแต่งกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่อยงานของท่าน

ทำไมต้องจัด Team Building ??

– เพื่อลายละพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์ ของบุคลากร
– เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงาน แก้ปัญหาร่วมกัน การวางแผนงานที่ดี ความสามัคคีในการทำงาน
– ปรับเปลี่ยนการทำงาน ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
– ประสานความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมาย และจุดหมายเดียวกัน
– เพื่อให้ พนักงานที่มีกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อทีม และองค์กร
teambuilding1
teambuilding2
บริษัทสมายล์ยิ้ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

Smileyim เราทำอะไรบ้าง?

  • รับจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
  • รับจัดอบรม สัมมนา พัฒนาเด็กเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน
  • รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
  • รับจัดกิจกรรมวอลแรคลี่ Walk Rally ทีมบิ้วดิ้ง Team Building
  • รับจัดกิจกรรม Adventure อาทิ ปืนเขา เดินป่า ล่องแก่งแพยาง ขับATV และกิจกรรมอื่นๆ ทุกรูปแบบ 
  • รับจัดแพ็กเกจสัมมนา พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ
  • รับจัดทริปสัมมนา ท่องเที่ยว ครบวงจร 
  • รับจัดแพ็กเกจท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน จัดค่ายต่างๆ
  • รับจัดหาโรงแรม ที่พัก จัดเลี้ยง ในนครนายก  และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 
  • เรามีความประสงค์ที่จะบริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ

สนใจติดต่อสอบถาม

(ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ขอข้อมูล / ใบเสนอราคา ได้ที่
ส่งอีเมลล์ info@smile-yim.com
[contact-form-7 id=”1605″ title=”ส่งอีเมล์ ขอข้อมูลได้ที่นี่ >>”]