Smile Yim เราจัดกิจกรรม ด้านใดบ้าง


เราทำกิจกรรม ด้านใดบ้าง

        รับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน สันทนาการ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Team Building พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ รับจัดอบรม จัดเลี้ยง หาที่พัก แพคเก็ตท่องเที่ยว แพคเกจกิจกรรม บริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ราคายุติธรรม รับประกันความพึ่งพอใจ


ด้าน ภาวะความเป็นผู้นำ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำที่ดี
นำไปสู่การไว้วางใจระหว่างกันทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ด้าน ส่งเสริมพลังรักสู่ครอบครัว

เสริมสร้างความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว
ลดปัญหาและความขัดแย้งทำให้ครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข


ด้าน ส่งเสริมคุณค่าชีวิต

เสริมสร้างให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและสิ่งที่ดีงาม
อันจะนำไปสู่การทำในสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


ด้าน การพัฒนาทักษะชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต
รู้จักใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิต และรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


ด้าน คุณธรรม จริยธรรม

เสริมสร้างความรัก ความผูกพันของคนในครอบครัว
ลดปัญหาและความขัดแย้งทำให้ครอบครัวเข้าใจซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข


ด้าน การป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ให้ความรู้และให้คำปรึกษาในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย เพื่อป้องกันการตังครรภ์อันไม่ปรารถนา และป้องกันการติดโรคทางเพศสัมพันธุ์และเอดส์และให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม


ด้านอนามัยเจริญพันธ์

"ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เป็นผลสัมฤทธิ์อันเกิดจากกระบวนการ และหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งชายและหญิงทุกช่วงอายุของชีวิต ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข "

 • 1. การวางแผนครอบครัว
 • 2. การอนามัยแม่และเด็ก
 • 3. โรคเอดส์
 • 4. มะเร็งระบบสืบพันธุ์
 • 5. โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์
 • 6. การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
 • 7. ภาวะการมีบุตรยาก
 • 8. เพศศึกษา
 • 9. อนามัยวัยรุ่น
 • 10. ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

นอกจากนั้นอนามัยการเจริญพันธุ์ยังครอบคลุมถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วงอายุในการตัดสินใจ สิทธิที่จะได้รับการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ ตลอดจนสามารถที่จะเข้าถึงบริการด้านนี้อย่างทั่วถึง


ติดต่อเราได้อย่างไร ?

 • Phone : 089-753-2280
 • Line ID : 1smileyim
 • E-mail : info@smile-yim.com
 • Facebook : www.fb.com/1smileyim
 • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
 • Website : www.smile-yim.com

ความปรารถนาดีของพวกเรา ?

        เรายินดีจัดกิจกรรมให้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัย โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ มากด้วยประสบการณ์ บริการด้วยความเต็มใจ เต็มที่ และคุ้มค่า ถึงพร้อมด้วยผลของกิจกรรมที่หน่วยงาน และองค์กรของท่านจะได้รับตามวัตถุประสงค์ และตามความต้องการของท่าน

Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม