หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมกับ Smile-Yim.com

        รับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน สันทนาการ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Team Building พร้อมหลักสูตรต่าง ๆ มากมายทุกรูปแบบ รับจัดอบรม จัดเลี้ยง หาที่พัก แพคเก็ตท่องเที่ยว แพคเกจกิจกรรม บริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ราคายุติธรรม รับประกันความพึ่งพอใจ


1. หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานและองค์กร
 • - เพื่อให้รู้จักวิธีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - เพื่อให้สื่อสารระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - เพื่อให้รู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบในงานที่ทำร่วมกัน
 • - เพื่อให้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน
 • - เพื่อให้เกิดความรักความเข้าใจและการไว้วางใจซึ่งกันภายในหน่วยงานและองค์กร


2. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำระดับหัวหน้างาน

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน
 • - เพื่อให้รู้จักการวางแผนการทำงานที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์
 • - เพื่อให้สื่อสารระหว่างการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • - พื่อให้สามารถกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง
 • - เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชน

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อให้เยาวชนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • - เพื่อให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรม
 • - เพื่อให้เยาวชนมีความสามัคคี รู้จักเสียสละและมีน้ำใจ
 • - พื่อให้เยาวชนกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • - เพื่อให้เยาวชนสามารถแยกแยะ ผิดชอบ ชั่วดี และมีทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง


4. หลักสูตรส่งเสริมคุณค่าในชีวิต

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและสิ่งที่ดีงาม
 • - เพื่อให้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองและสามารถปรับปรุงและแก้ไขตนเองไปในทางทีดี
 • - เพื่อให้มองโลกในแง่ดี มีมิตรไมตรีจิตต่อผู้อื่นและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • - เพื่อให้สามารถดึงเอาพลังแห่งศักยภาพของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • - เพื่อให้สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


5. หลักสูตรส่งเสริมพลังรักสู่ครอบครัว

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว
 • - เพื่อให้สมาชิกภายในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว
 • - เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคนภายในครอบครัว
 • - เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัว


6. หลักสูตรการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

 • วัตถุประสงค์
 • - เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร
 • - เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงการป้องกันที่ถูกต้อง
 • - เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจเรื่องเพศและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • - เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

บริการของเรา Smile-Yim.com

        รับจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา เกมส์ พร้อมหลักสูตรตามต้องการ พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน สันทนาการ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Team Building รับจัดอบรม จัดเลี้ยง หาที่พัก แพคเก็ตท่องเที่ยว แพคเกจกิจกรรม บริการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ ทำงานด้วยความเรียบร้อย ราคายุติธรรม รับประกันความพึ่งพอใจ โดยทีมงานคุณภาพ


ติดต่อเราได้อย่างไร ?

 • Phone : 089-753-2280
 • Line ID : 1smileyim
 • E-mail : info@smile-yim.com
 • Facebook : www.fb.com/1smileyim
 • Twitter : www.twitter.com/1smileyim
 • Website : www.smile-yim.com


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม