TEAM BUILDING พัฒนาศักยภาพทีมงาน ประสานความร่วมมือ เชื่อมั่นและไว้ใจ มุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม WALK RALLY เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง ผสมผสานความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย เชื่อมสายใยความสามัคคี

เราทำอะไรบ้าง? รับจัดค่ายกิจกรรม อบรม สัมมนา พัฒนาทีมงาน องค์กร สันทนาการ ละลายพฤติกรรม Walk Rally Team Building ท่องเที่ยว ฯลฯ

4 เหตุผลที่ควรเลือกเรา? กิจกรรมมีความสนุกสนาน เสริมสร้างพัฒนากระบวนการคิด มีสาระในทุกกิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย

กิจกรรมละลายพฤติกรรม ส่งเสริมการรู้จักกัน เปิดเผยความเป็นตัวเอง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้พฤติกรรม ปรับทัศนคติ เชื่อมโยงความเข้าใจ รู้วิธีแก้ไขปัญหา
 จัดกิจกรรม Team building ,Walkraaly บริษัท ดีเคดับบลิว จำกัด  ดูรายละเอียด >>>

 กิจกรรม "We Can Be Heroes"  ดูรายละเอียด >>>

 จัดกิจกรรม พัฒนาทีมงานเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีม  ดูรายละเอียด >>>

 เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์  ดูรายละเอียด >>>

 จัดท่องเที่ยวบริษัท Sanwa Outing @ Kanchanaburi  ดูรายละเอียด >>>

 จัดกิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว  ดูรายละเอียด >>>


ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงได้ และได้รับใช้ท่านในโอกาสต่อไป


Smileyim รับจัดกิจกรรม จัดอบรม จัดสัมมนา หาที่พัก รับจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม