รับจัดกิจกรรม Adventure เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกัน ทำให้องค์กรเข้มแข็ง