รับจัดสมัมนา จัดกิจกรรมทุกรูปแบบ อบรม สัมมนา พัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงาน สันทนาการ ละลายพฤติกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally Team builidng