จัดกิจกรรมวอลแรคลี่(WALK RALLY) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่แตกต่าง ผสมผสานความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย เชื่อมสายใย ความสามัคคี